Sanskrit Purana

You are here

Sanskrit Purana

 • Catalog No.: P/224
  Name of Manuscript
  1. Srimad Bhagabatam
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages242
  Price: 484.00Rs.
 • Catalog No.: P/225
  Name of Manuscript
  1. Srimad Bahagabatam
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages184
  Price: 368.00Rs.
 • Catalog No.: P/189
  Name of Manuscript
  1. Mohabharata( Salya Parba Tharu Stri Parba)
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages456
  Price: 912.00Rs.
 • Catalog No.: P/19
  Name of Manuscript
  1. Purushottam Mahatmya
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages102
  Price: 204.00Rs.
 • Catalog No.: P/426-2
  Name of Manuscript
  1. Gitavasya Bibechana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages175
  Price: 350.00Rs.
 • Catalog No.: P/426-1
  Name of Manuscript
  1. Gitavasya Bibechana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages238
  Price: 476.00Rs.
 • Catalog No.: P/461
  Name of Manuscript
  1. Srimad Bhagabat Gita
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages376
  Price: 752.00Rs.
 • Catalog No.: P/750
  Name of Manuscript
  1. Rasa Panchadhyai
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages14
  Price: 28.00Rs.
 • Catalog No.: P/7
  Name of Manuscript
  1. Bramhabaibanata Purana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages420
  Price: 840.00Rs.
 • Catalog No.: P/218
  Name of Manuscript
  1. Srimad Bhagabat Gita
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages150
  Price: 300.00Rs.
 • Catalog No.: P/210
  Name of Manuscript
  1. Saptasati Chandi
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages166
  Price: 332.00Rs.
 • Catalog No.: P/185
  Name of Manuscript
  1. Mohabharata (Adya Parba)
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages436
  Price: 872.00Rs.
 • Catalog No.: P/181
  Name of Manuscript
  1. Abhuita Ramayana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages266
  Price: 532.00Rs.
 • Catalog No.: P/256
  Name of Manuscript
  1. Geetasara
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages64
  Price: 128.00Rs.
 • Catalog No.: P/195
  Name of Manuscript
  1. Adhyatmya Ramayana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages273
  Price: 546.00Rs.
 • Catalog No.: P/791
  Name of Manuscript
  1. Ayodhya Mahatmya
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages298
  Price: 596.00Rs.
 • Catalog No.: P/263
  Name of Manuscript
  1. Yagabasista Ramayana
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages46
  Price: 52.00Rs.
 • Catalog No.: P/190
  Name of Manuscript
  1. Mahabharata Rahasya Kalpadruma
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages306
  Price: 612.00Rs.
 • Catalog No.: P/462
  Name of Manuscript
  1. Bharata Sabitri
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages290
  Price: 580.00Rs.
 • Catalog No.: P/207
  Name of Manuscript
  1. Saptasi Chandi
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages196
  Price: 392.00Rs.
 • Catalog No.: P/502
  Name of Manuscript
  1. TARAKA BRAMHA MAHATMYA
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages358
  Price: 716.00Rs.
 • Catalog No.: P/16
  Name of Manuscript
  1. Itihasa Samachaya
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages308
  Price: 616.00Rs.
 • Catalog No.: P/13
  Name of Manuscript
  1. Sadhana Bhakti Lahari
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages214
  Price: 428.00Rs.
 • Catalog No.: P/13
  Name of Manuscript
  1. Sadhana Bhakti Lahari
  Author
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages214
  Price: 428.00Rs.

Pages