Darshan

You are here

Darshan

 • Catalog No.: DAR/32
  Manuscript Name:
  1. Govinda Bhasya Byakhya
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages278
  Price: 556.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/16
  Manuscript Name:
  1. Muktabali Prakasha
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages244
  Price: 488.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/110
  Manuscript Name:
  1. Bedanta Sara
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages356
  Price: 712.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/47
  Manuscript Name:
  1. Saririka Mimansa Bhasya
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages166
  Price: 332.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/42
  Manuscript Name:
  1. Tatwa Dipika
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages232
  Price: 464.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/44
  Manuscript Name:
  1. Patanjala Yoga Sastra Dipika
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages238
  Price: 476.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/45
  Manuscript Name:
  1. Nirbuli Dharmanustana Chara
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages152
  Price: 304.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/94
  Manuscript Name:
  1. Siddhanta Muktabali
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages198
  Price: 396.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/88
  Manuscript Name:
  1. Pradipika Tika
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages406
  Price: 812.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/89
  Manuscript Name:
  1. Mani Didhiti Prakasha
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages114
  Price: 228.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/90
  Manuscript Name:
  1. Tatwa Muktabali
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages306
  Price: 612.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/11
  Manuscript Name:
  1. Dasamaskanda Tipani
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages336
  Price: 672.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/66
  Manuscript Name:
  1. Bhagatambruta Kanika
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Odiya Sanskrit
  No. of pages158
  Price: 316.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/98
  Manuscript Name:
  1. Hastmalak Bhasya
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages312
  Price: 624.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/8
  Manuscript Name:
  1. Siddhanta Manjari
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages126
  Price: 252.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/17
  Manuscript Name:
  1. Siddhanta Muktabali
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages182
  Price: 364.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/30
  Manuscript Name:
  1. Sastra Dipika
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages38
  Price: 76.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/103
  Manuscript Name:
  1. Darshana Sanghra
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages320
  Price: 640.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/10-2
  Manuscript Name:
  1. ANUMANA MANIDIDHITI PRAKASHA
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages131
  Price: 262.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/10-1
  Manuscript Name:
  1. ANUMANA MANIDIDHITI PRAKASHA
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages250
  Price: 500.00Rs.
 • Catalog No.: DH/130
  Manuscript Name:
  1. Hanumanta Kabacha
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages104
  Price: 108.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/53-2
  Manuscript Name:
  1. Siddhanta Lakshyana
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages139
  Price: 278.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/53-1
  Manuscript Name:
  1. Siddhanta Lakshyana
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages150
  Price: 300.00Rs.
 • Catalog No.: DAR/41-2
  Manuscript Name:
  1. KAPILA SANKHYA PRABACHANA BHASYA
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:odiya sanskrit
  No. of pages207
  Price: 414.00Rs.

Pages