Jyotisha

You are here

Jyotisha

 • Catalog No.: JY/40
  Manuscript Name:
  1. Jyotisha Chandra Daya
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sanskrit
  No. of pages216
  Price: Rs.432.00
 • Catalog No.: JY/536
  Manuscript Name:
  1. Jyotisha Sara Sanghra
  Author:
  Written in:Bamboo Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages300
  Price: Rs.600.00
 • Catalog No.: JY/9
  Manuscript Name:
  1. Jyotisha Tatwa Kaumudi
  Author:
  Written in:Bamboo Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages272
  Price: Rs.544.00
 • Catalog No.: JY/24
  Manuscript Name:
  1. Balabodha Rasakaumudi
  Author:
  Written in:Bamboo Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages374
  Price: Rs.748.00
 • Catalog No.: JY/378
  Manuscript Name:
  1. Grantha Sanghra
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages312
  Price: Rs.624.00
 • Catalog No.: JY/49
  Manuscript Name:
  1. Sarbartha Chintamani
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages284
  Price: Rs.568.00
 • Catalog No.: JY/18
  Manuscript Name:
  1. Sara Sangraha (Graha Vidhana)
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages390
  Price: Rs.780.00
 • Catalog No.: JY/220
  Manuscript Name:
  1. Kerala Balisha
  Author:
  Tripurari Karana
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya
  No. of pages228
  Price: Rs.456.00
 • Catalog No.: JY/22
  Manuscript Name:
  1. Dwadasa Vaba and dasa phala
  2. jatakavarana
  3. Chandanapasaka Basi
  Author:
  Itishree Joginamade Dhaspala Sampatam
  Shree Dhunadirajo Ahamihapi Krujrayaha
  Itishree Gargamuni Kurta
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sankrit
  No. of pages152
  Price: Rs.304.00
 • Catalog No.: JY/21
  Manuscript Name:
  1. Bhavgava Kerala(kerala Nischaya)
  2. Jyotisa Sara sangraha
  Author:
  Written in:Palm Leaf
  Language:Oriya Sanskrit
  No. of pages120
  Price: Rs.240.00
 • Catalog No.: JY/4
  Manuscript Name:
  1. Laghu sidhanta(oriya Tikasaha)
  Author:
  Shri Chaitanya Rajguru
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya
  No. of pages110
  Price: Rs.220.00
 • Catalog No.: JY/16
  Manuscript Name:
  1. Yataka Ratnakara (sateeka)
  Author:
  Itishree Venashekara Das
  Written in:Palm Leaf
  Language:oriya sankrit
  No. of pages202
  Price: Rs.404.00

Pages